תנאי שימוש ותקנון האתר

 דודו כהן – פשוט להשיג יותר | תנאי שימוש ותקנון האתר

השימוש באתר ובתכניו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או ביישומים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

כללי
1.1. אתר "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" (להלן: "האתר") מופעל על-ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", ובמסגרתו נותן מידע בנושאים שונים בהם מספק "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" את שירותיו (להלן: "השירותים").

1.2. כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

2. הגבלת אחריות
2.1. התכנים, המתכונים, הסרטונים והמאמרים המופיעים ו/או המצוטטים ו/או המופנים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי בלבד, ואינם מהווים עצה מקצועית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם איש מקצוע מוסמך בתחום בו ניתנו.

2.2. יעוץ והדרכה, ככל שמופיעים באתר, אינם ניתנים ברמה האישית, ואין להסתמך עליהם אלא לאחר שנערכה פגישה אישית ולאחר שניתן מידע מלא אודות הלקוח, מצבו הנוכחי וסקירת נתונים הנוגעים לחייו.

2.3. כל משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי יבחן את המידע שקיבל באתר על-פי אמות המידה האישיות שלו, ובמידת הצורך אף יתייעץ עם איש מקצוע המומחה לכך.

2.4. ההחלטה לרכוש מוצרים מן האתר (או מאתרים אליו מפנה האתר) הינה לפי שיקול דעת הרוכש בלבד. נשים בהריון, נשים מניקות, ילדים, אנשים הנוטלים תרופות מרשם, אנשים בעלי רגישיות מיוחדות או החולים במחלות כרוניות, אינם מורשים להשתתף בפעילויות כגון הרצאות ו/או סדנאות ו/או לעשות שימוש במוצרים ו/או תכשירים ו/או תוספים המוצעים למכירה באתר (או באתרים אליו מפנה האתר) מבלי שהתייעצו טרם לכן עם רופא. ככל ששימוש במוצרים ו/או בתכשירים גורם לאיזושהי תופעת לוואי שאינה מוכרת למשתמש יש להפסיק השימוש מייד ולהיוועץ ברופא.

2.5. בכל מקרה, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, בכל דרך, לתופעות הנגרמות כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש באיזה מן התכשירים ו/או התוספים הנמכרים באתר, והלקוח מתחייב לשאת באחריות מלאה לאמור.

3. קניין רוחני
3.1. זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע למוצרים הנמכרים באתר, הינם רכושו הבלעדי של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר במישרין או בעקיפין, בין בעיצוב בין בקוד ובין בכל דרך אחרת ללא הסכמת "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" מראש ובכתב.

3.2. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.

3.3. פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

3.4. השם "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" וסימני המסחר של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של דודו כהן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" בכתב ומראש.

4. תכני משתמשים: באחריות הצד המפרסם בלבד
4.1. ככל שניתן (או הופנה) באתר מידע מצדדים שלישיים, הרי שהוא באחריותם של נותני המידע בלבד. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

4.2. בפרט, מתפרסמים באתר באופן תדיר תכנים של מפרסמים (גופיים מסחריים) ושל משתמשי האתר (לרבות באמצעות פרסומים מסחריים, תגובות, מאמרים, דעות, שאילתות בפורומים וכיו"ב). "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

4.3. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.4. אין במסירת תכני המשתמשים לפרסום באתר, כדי לחייב את "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לפרסמם באתר, ו-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלבדי לפרסום התכנים הנ"ל, אולם יובהר כי ההחלטה לפרסמם אינה מטילה על "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אחריות לתכנים שפורסמו, בכל דרך. בנוסף, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" שומר לעצמו את הזכות לערוך את התכנים המועברים אליו לפרסום, אולם יובהר כי אין בעריכת התכנים כדי להטיל על "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אחריות בגינם, בכל דרך.

4.5. בין היתר, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אוסר פרסום של תכנים מסולפים, מטעים או שקריים (לרבות הטעיה צרכנית); תכנים המהווים לשון הרע, או הפוגע בפרטיות האדם, או בשמו הטוב; תכנים בעלי אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה; תכנים המעודדים גזענות, או אפליה פסולה מכל סוג; תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם ו/או את פרטיהם האישיים, וכן תכנים המזהים אחרים ללא הסכמתם; תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תכנים בעל אופי פרסומי או מסחרי, אשר לא אושרו מראש ובכתב על-ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר"; תכנים, תוכנות או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות ומזיקות מכל סוג; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית; וכן כל תוכן אחר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האתר.

4.6. פרסום תכני משתמשים באתר או הצבת קישור על ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

4.7. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אחראי לתוצאות העסקה דנן.

4.8. המפרסם תכנים באתר בניגוד לכללים הנ"ל מתחייב לשפות את "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, ישפה המפרסם את "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

5. רכישת שירותים באתר (או באתרים אליהם מפנה האתר)
5.1. מדי פעם ופעם יוצעו באתר מוצרים שונים המשווקים על-ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", או קישורים לרכישת מוצרים מאת גופים אשר "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" משתף עימם פעולה. יובהר, כי ככל שמדובר במכירת מוצרים, שירותים וסדנאות מאתרים אשר האתר מפנה אליהם, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו יכולים לסייע בלבד בביצוע הרכישה, אולם אין "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו אחראים להתקיימותה של העסקה, לקבלת המוצר, למשלוח תקין שלו לכתובת הרוכש, אישורי יבוא ומכס, או לתקינות המוצר עם הגעתו – והאחריות על כך תהיה על הרוכש ועל האתר ממנו נרכש מוצר בלבד, כמו כן לקבלתו של השירות או התקיימותן של הסדנאות.

5.2. באשר למוצרים הנמכרים באתר: עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל מידע ובכלל זה שם המוצר או השירות, פרטים אודותיו, תיאור המוצר או השירות המוצע למכירה ומחירו של המוצר או השירות המוצע למכירה. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.

5.3. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" עושה כמיטב יכולתו לספק את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית מוצרים באתר. באשר למוצרים אשר אינם מיוצרים על-ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", הרי שהפרטים המפורסמים באתר לגבי מפרט המוצר ותנאיו הם באחריות יצרני המוצרים בלבד. גם התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את "דודו כהן – פשוט להשיג יותר". במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים (למעט אם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, ובמקרה כזה לא יחייב הדבר את "דודו כהן – פשוט להשיג יותר"). אשר על כן, כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על-פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

5.4. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור המוצר ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית מצד הקונה ו/או צד ג'.

5.5. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

6. משלוח ואספקת המוצרים [סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר]
6.1. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על-ידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל מקרה לא מחוץ לישראל (להלן: "אזורי השירות"). אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזורי השירות, ואין מניעה טכנית, בטחונית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזורי השירות. ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" תישמר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

6.2. במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים מטעמו של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

6.3. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" עושה כמיטב יכולתו להבטיח שהמוצרים יימצאו במלאי, עם זאת ייתכנו מקרים בהם מוצרים אזלו מהמלאי. אם יוסכם לרכוש את המוצר החלופי, יבוצע עדכון של ההזמנה; אחרת תבוטל ההזמנה ולא ייגבה תשלום.

6.4. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצרים הנרכשים בפרק הזמן הנקוב בתחתית דף המוצר. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון וכן ימים אחרים בהם אין פעילות במוסדות הפיננסיים). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה בגין העסקה. במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לבטל העסקה.

6.5. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקת המוצר במקרה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתו.

6.6. במקרה שיתאפשר איסוף עצמי של המוצר יעשה האיסוף בתיאום מראש מול צוות האתר.

6.7. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ו/או מי מטעמו רשאים בעת אספקת המוצר לדרוש את נוכחותו של הרוכש ו/או את הצגת אמצעי התשלום בו נעשה התשלום, וכן תעודה מזהה של בעל אמצעי התשלום לצורך אימות פרטי הרוכש, ו/או חתימתו של בעל אמצעי התשלום על גבי שובר ו/או הצגת אישור הרכישה כתנאי למסירת המוצר.

6.8. לא יסופקו מוצרים שלא הועבר תשלום בגינם.

7. ביטול עסקה והחזרת פריטים [סעיף זה מתייחס רק למוצרים שנקנו באתר, ולא באתרים אליהם מפנה האתר]
7.1. על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו הן להזמנה והן לחשבונית שתמסר לו בעת האספקה.

7.2. באפשרותו של הקונה באתר לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

7.3. על-פי חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר רוכש לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר, רשאי הוא לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. תנאי לביטול העסקה הוא כי הרוכש יחזיר את המוצר ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" וכי המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. על אף האמור לעיל, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. כמו כן לא תורשה החלפה או ביטול של שירותי הארחה, נסיעה, תיירות חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה מיום הזמנת השירות.

7.4. במקרה של השבת מוצר רשאי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 ש"ח, על-פי הנמוך מביניהם. כמו כן חייב הרוכש להחזיר את המוצר אל ספק המוצר, על חשבונו, בצירוף חשבונית המס ומכתב המתאר את הבעיה במוצר, תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא כל פגיעה או נזק וללא שנעשה בו שימוש. כמו כן, הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף בחוק הגנת הצרכן.

8. פטור מאחריות

8.1. האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על ספקי המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יהיה אחראי לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יהא אחראית לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link) מהאתר.

8.2. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא ישא בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על-ידי הרוכש.

9. שמירה על פרטי הלקוחות ואבטחת נתונים
9.1. ככל שיידרש מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, יעשה "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" את מיטב מאמציו על-מנת לשמור על הדיסקרטיות של המידע הנ"ל. כמו כן מתחייב "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא לעשות שימוש כלשהו בפרטי המשתמש, ו/או להעבירם לכל גורם אחר ללא הסכמתו.

9.2. כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האינטרנט, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ו-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. למען הסר ספק מובהר כי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים באמצעות קישוריות (LINKS) המופיעות באתר. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אינו אחראי לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.

9.3. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies.

9.4. בנוסף לאמור לעיל, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם יתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, ידווח על כך מיידית לרשויות החוק.

9.5. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

9.6. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יהא רשאי לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר שירותיה ושירותי האתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, זאת אם ציין המשתתף כי הנו מעוניין בקבלת מידע זה באמצעות סימון "וי" בתיבת הסימון המיועדת לכך באתר ובדפי פרסום נוספים מטעמו של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר".

9.7. לפרטים נוספים אודות מדיניות הגנה על הפרטיות לחץ כאן.

10. שירות לקוחות
לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" בטלפון, בפקס או בדואר אלקטרוני (easytogetmore@gmail.com). "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ישמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך הרכישה. דרכי ההתקשרות מופיעים בעמוד: "צור קשר".

11. שונות
11.1. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לגולש או לרכושו עקב כך.

11.2. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" בקשר לכך.

11.3. רישומי המחשב של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.4. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

11.5. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לעדכן תקנון זה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת.

"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" | מדיניות פרטיות באתר

"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" (להלן: ""דודו כהן – פשוט להשיג יותר"") עושה ככל שביכולתו על-מנת להתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן: "האתר"). תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

להלן הסברים על האופן והמדיניות שבה "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" משתמש במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיו בעת השימוש בו.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר זה עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או אמצעי תשלום לרכישת מוצרים ומספר ת"ז. השדות שחובה למלא אותן יסומנו במפורש. הואיל ו-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, יהיה "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר". אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים ינתנו במלואם או שלא ינתנו כלל.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יהיה רשאי לשמור את המידע במאגריו כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשת לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים.

מסירת מידע לצד שלישי

"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלו לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור.

עם זאת, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא ימסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

– בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" או בפעילויות משותפות ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

– על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.

– בכל מקרה ש-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

– במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה;

– אם יתקבל בידי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

– בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין "דודו כהן – פשוט להשיג יותר";

אם "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר – הוא יהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שירותים של צדדים שלישיים

יתכן שחלק מהשירותים באתר, מנוהלים על-ידי שותפים מסחריים של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר". שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר". במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

פרסומות של צדדים שלישיים

ככל שתהיינה מודעות פרסומת באתר, הרי שהן מגיעות ממחשביהם של הגופים המפרסמים את המודעות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies, "משואות רשת" (web beacons) או קבצים אחרים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies, במשואות הרשת ובקבצים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של "דודו כהן – פשוט להשיג יותר". אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

יתכן ו-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" יאסוף וינתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמש "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" בטכנולוגיות שונות המסייעות לו לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר", אין בהם בטחון מוחלט. לכן, "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על-פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לשם ניהול עסקיו, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר ב-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש "דודו כהן – פשוט להשיג יותר" למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית-משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה ל-"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

"דודו כהן – פשוט להשיג יותר" רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

(Visited 26 times, 1 visits today)